INMASATCBí mật của sự thay đổi không phải là tập trung toàn bộ năng lượng của bạn để đối kháng với cái cũ, mà tập trung vào xây dựng cái mới ” “The secret of change …

source

Recent Posts